PRIVACYSTATEMENT

A.P.S. Detachering B.V. hecht grote waarde aan de privacy van zowel haar opdrachtgevers als de (potentiele-) kandidaten die zij aandraagt. Wij ontvangen van kandidaten, bijvoorbeeld, de NAW gegevens, het CV, bankgegevens en een afschrift van het paspoort/identiteitskaart. Wij, als detacheerder, zijn verplicht om de informatie van kandidaten te behandelen in overeenkomst met de geldende privacywetgeving. Dit houdt onder meer in dat wij verplicht zijn om de (persoons-) gegevens van u als (potentiele-) kandidaat goed beveiligd te bewaren en om de gegevens niet langer te bewaren dan strikt noodzakelijk is voor een wettelijk doel. Ook u als opdrachtgever bent verplicht om de gegevens die wij u verschaffen van de kandidaten te behandelen in overeenstemming met de wetgeving. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de relevante wetgeving, waaronder de Algemene verordening Gegevensbescherming en de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het kan zijn dat u dit bericht onterecht ontvangen heeft. Mogelijk bevat deze mail vertrouwelijke informatie die alleen bedoeld is voor de, in de e-mail, genoemde persoon. Als u dat niet bent, dan mag u dit bericht niet kopiëren, verspreiden en/of de informatie op een andere manier gebruiken. Ik wil u vriendelijk verzoeken om mij, de verzender, direct via e-mail op de hoogte te stellen en de e-mail permanent uit uw systeem te verwijderen. Het is u strikt verboden om deze e-mail te openbaren, te kopiëren of te verspreiden of actie te ondernemen op basis van de inhoud van de informatie in deze e-mail. A.P.S Detachering B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

 

Al onze diensten voor opdrachtgevers worden uitsluitend verricht uit hoofde van de overeenkomst van opdracht die met A.P.S. Detachering B.V. is afgesloten. Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden kunnen u op verzoek worden toegezonden en zijn ook beschikbaar op de website www.aps-detachering.nl. Deze algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht Afschriften handelsregister JSU dossier(s):30287626.